دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : رقیه   صدرائی

پست الکترونیکی : r-sadraie@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

معاونت فرهنگی دانشکده ی زبان و ادبیات

عضو کمسیون نظارت بر نشریات دانشجویی واحد علوم و تحقیقات

مدیر گروه تخصص زبان و ادبیات فارسی به مدت 6سال در دانشگاه آزاد دماوند

نماینده واحد در امور اجتماعی فرهنگی علمی و پژوهشی زنان در واحد علوم تحقیقات تهران به مدت 2 سال

همکاری در امور فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تدریس در دبیرستان های دولتیعضویت در جوامع علمی

عضو کارگروه زبان و ادبیات مرکز امام خمینی و انقلاب اسلامی نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-07-01

رقیه صدرائی

رقیه صدرائی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^